LINEN TかNG PREMIUM CARO

Ch廕另 linen tがng 100% linen, mが廙t tay, 礙m l廕痂. Caro th穫 may chi c觼ng 廕雷, 獺o kho獺t, qu廕吵, shorts, 獺o sヾ mi hay 獺o ki廙u, k廙 c廕 pizama g穫 c觼ng h廙φ tu廙t, h廙ng c廕吵 l籀t lu繫n nghen. D簷ng tがng premium hi廕禦 c籀 ho廕 ti廕篙, 廕搾 bi廙t l caro D廕 m廕句 ch廙 h廙t v廙 g廕叼 i 廕, 廙 dnh may T廕篙, ch廙 em m穫nh bung l廙仟 n癡

儭Gi獺 l廕 130k/m
Kh廙 1.4m

Kh獺ch mua s廙 inbox Lynie’s House ho廕搾 V廕ξ Linen Gi獺 S廙 廙 が廙θ b獺o gi獺 t廙t 廕﹦歹

 LYNIES HOUSE  V廕@ LINEN GI S廙 : Chuy礙n cung c廕叼 s廙 v l廕 v廕ξ linen stock, v廕ξ linen ch穩nh ph廕姓; Nh廕要 廕暗 hng c獺c d簷ng v廕ξ linen cao c廕叼 廙 c獺c nh m獺y t廕【 nが廙c ngoi.

 佗 廙a ch廙: 193 が廙ng s廙 17, Phが廙ng T璽n Quy, Qu廕要 7, TP.HCM.

 Hotline: 0981972186  0919188357

Zalo Kh獺ch S廙: 0981972186  Zalo Kh獺ch L廕: 0919188357

佗 Gi廙 m廙 c廙苔 : 09h00 17h30 (t廙 th廙 2 廕積 th廙 7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *